فرم اطلاعات كارجويان

كارجويان محترم ميتوانند با تكميل و ارسال فرم زير بصورت صحيح و تكميل ، اطلاعات خود را در بين شركتهاي عضو مجمع مديران اداري و منابع انساني استان آذربايجان شرقي جهت بهره مندي از فرصتهاي شغلي به اشتراك بگذارند.

بديهي است ارسال اين اطلاعات هيچگونه تعهد استخدامي براي شركتهاي عضو مجمع ايجاد نمي نمايد.

نام:
  *
نام خانوادگي:
  *
نام پدر:
  *
شماره شناسنامه:
  *
كد ملي:
  *
تاريخ تولد:
  *
محل تولد:
  *
مليت:
  *
دين / مذهب:
  *
وضعيت تاهل:
مجرد
متاهل
معيل
  *
خدمت نظام وظيفه:
  *
جنسيت:
مرد
زن
  *
ميزان تحصيلات:
  *
رشته تحصيلي:
  *
سال اخذ مدرك:
  *
معدل:
  *
موضوع پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و دكترا:
خلاصه سوابق كاري با ذكر محل كار ، مدت و نوع استخدام:
مجموع سوابق كاري(سال):
مجموع سوابق مديريتي (سال):
رئوس آموزشهاي طي شده:
خلاصه سوابق تدريس با ذكر مدت و عنوان درس:
فعاليتهاي علمي و پژوهشي با ذكر عنوان ، تاليف يا ترجمه كتب ، مقاله يا پژوهش:
موفقتهاي ويژه نظير اخذ تقديرنامه، نشان ملي ، ديپلم افتخار و امثالهم:
عضويت در مجامع علمي و حرفهاي با ذكر نام مجمع علمي ، كشور نوع عضويت و مدت آن:
زبان انگليسي:
ساير زبانها با ذكر نام و ميزان آشنايي:
شماره تلفن:
  *
شماره موبايل:
آدرس مكاتبه:
  *
ايميل:
تلفن محل كار فعلي:
فاكس محل كار فعلي:
آدرس محل كار فعلي:
آشنايي با اينترانت و اينترنت:
توانايي ارسال و دريافت پيام:
آشنايي با سايتهاي تخصصي مرتبط با فعاليت:
توانايي استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي مديريتMIS:
فعاليتهاي ورزشي و هنري با ذكر نام ميزان مهارت و مدت:
ذكر ساير مهارتها ، آشنايي با فنون و حرف و ...:
* ARTF_REQINFTEXT