انجمنهاي گفتگو
WELCOME CCB_GUEST   [REGISTER]  ورود
اطلاع رساني جلسات مجمع   POST_LIST_BY  POST_LIST_ON 15:21 - 1388/08/05
 SUBJECT_Pاجازه فسخ در قراردادهاي كار.. 20:21 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز

آيا طبق اصلاحيه جديد قانون كار طرفين اجازه فسخ قرارداد كار اعم از مدت موقت و يا دائم را دارند ؟

اگر اين اجازه به طرفين داده شده است چگونه اين عمل ممكن است ؟

IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
صفحه # 


Powered by ccBoard


دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع