انجمنهاي گفتگو
WELCOME CCB_GUEST   [REGISTER]  ورود
اطلاع رساني جلسات مجمع   POST_LIST_BY  POST_LIST_ON 15:21 - 1388/08/05
 SUBJECT_Pروال بازنشستگي سخت و زيان آور .. 22:58 - 1388/08/04 
شهرام حيدرحقي
تازه وارد
JOINED: 10:38 - 1388/02/31
POSTS: 1
LOCATION: تبريز

روال بازنشستگي سخت و زيان آور چگونه است ؟

IP_LOGGED
صفحه # 


Powered by ccBoard


دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع