چاپ

شركت ايران خودروي تبريز
مدير عامل : حمید حاجی زاد منصور
مدير امور اداري و منابع انساني : زارع
شماره تلفن شركت :33465203
شماره فاكس: 3326798-0412
آدرس وب سايت :
ايميل :