چاپ

شركت ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ايران
مدير عامل : مسعود اهری زاد
مدير امور اداري و منابع انساني : وحید عباسخانی
شماره تلفن شركت : 4245867
شماره فاكس:4246026
آدرس وب سايت :www.itimco.ir
ايميل :