چاپ فرستادن به ایمیل
پروژه

اعضاي عضو در هياتهاي تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان بعنوان نماينده كارفرمايان استان :

شهرام حيدرحقي ، روزهاي پنجشنبه هر هفته ، تلفن تماس 09143107211

رضا فنجانچي ، روزهاي سه شنبه هر هفته ، تلفن تماس 09144182007

محمد حسين نصيري ،روزهاي شنبه هر هفته ، تلفن تماس 09143132019

مير عابدين محمدي ، روزهاي چهارشنبه هر هفته ، تلفن تماس 09143165321

محمد باقر احمدي وند ، روزهاي يكشنبه هر هفته ، تلفن تماس 09144067637