چاپ

شركت خدمات مهندسي سيمان فارس و آذربايجان
مدير عامل : نصیر نوری
مدير امور اداري و منابع انساني :
شماره تلفن شركت : 3227189و 3227161-0472
شماره فاكس:
3227189و 3227161-0472
آدرس وب سايت : www.fa-engineering.com
ايميل : info@
fa-engineering.com

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع