ارايه يك مدل تحقيق در عمليات نرم براي مديريت ارزيابي و انگيزش چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات كنفرانس پنجم منابع انساني
دوشنبه ، 27 مهر 1388 ، 10:39

( متن مقاله )