ارزيابي اثربخشي رويكردهاي طراحي آموزشي در آموزش مديران و كارگران چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات كنفرانس پنجم منابع انساني
دوشنبه ، 27 مهر 1388 ، 10:45

( متن مقاله )