چاپ

موسسه فرهنگي ورزشي گسترش فولاد تبريز ( تحت پوشش شركت سرمايه گذاري گسترش فولاد تبريز)
مدير عامل : جمشيد بناء خطيبي
مدير امور اداري و منابع انساني : علی مرادی
شماره تلفن شركت : 33482135
شماره فاكس: 33442140
آدرس وب سايت :
ايميل :