چاپ

بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی

کارشناس مسئول رابط مجمع مدیران اداری و منابع انسانی : حمید صادقیه
شماره تلفن  : 5429369

 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع