معرفی کتاب: مدل تعالی سازمانی EFQM v2013 تالیف استاد گرامیمان جناب آقای قاری زاده و آقای حسن پاکی چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
شنبه ، 30 بهمن 1395 ، 09:07

دانلود مجموعه فوق (بزودی)