آشنايي با مجمع مديران اداري و منابع انساني مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

درسال 1371باتوجه به شرايط خاص محيط هاي كارگري ، ضرورت هماهنگي بين واحد هاي صنعتي ، توليدي و خدماتي در استان آشكار گرديد و با همت مديران اداري و منابع انساني شركت هاي بزرگ صنعتي تبريز ، به منظور ايجاد ارتباط مستمر و هماهنگي و نيز برنامه ريزي صحيح امور هاي اداري و منابع انساني در واحدها ي مذكور ، كه خود متضمن حفظ منابع و بهبود امر توليد و شكوفايي اقتصادي واحد ها مي باشد و موجب ايجاد ارتباط مطلوب بين و كارگران ميگردد اين مجمع تشكيل و فعاليت خود را به عنوان اولين مجمع مديران اداري و منابع انساني در كشور آغاز نمود. اساسنامه مجمع كه شامل اركان ، وظايف و مسئوليت ها و ... مي باشد به تصويب مجمع عمومي رسيده و در حال حاضر با بيش از 50 عضو رسمي و فعال در راستاي تحقق اهداف مندرج به فعاليت هاي خود تداوم بخشيده است .

 
IMG_5153_resize.jpg