مصاحبه جناب آقای موسی بیات با ماهنامه آتیه نو چاپ فرستادن به ایمیل

درخواست موسی بیات، رئیس مجمع مدیران صنایع استان مرکزی از مسئولان

کارفرمایان و کارگران را در تصمیم گیری ها بیشتر مشارکت دهید

دانلود متن مصاحبه

 
IMG_5258_resize.jpg