مصاحبه جناب آقای موسی بیات با ماهنامه آتیه نو چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
دوشنبه ، 23 مرداد 1396 ، 10:44

درخواست موسی بیات، رئیس مجمع مدیران صنایع استان مرکزی از مسئولان

کارفرمایان و کارگران را در تصمیم گیری ها بیشتر مشارکت دهید

دانلود متن مصاحبه