اهداف مجمع مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

1- مشاركت در راستاي تنظيم و بهبود روابط كار ( اصل سه جانبه گرايي)

2- هم‌انديشي در خصوص آثار و پيامدهاي اجراي قوانين مرتبط با حوزه كار و تامين اجتماعي

3- ايجاد زمينه مناسب براي تبادل اطلاعات، تجربيات و بررسي مشكلات واحد هاي صنعتي، توليد وخدماتي و اتخاذ راهبردهاي كارشناسي مشترك

4- ارائه نظرات كارشناسي و تلاش در جهت تاثيرگذاري در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط

5- تلاش در جهت هماهنگي و تنظيم آئين نامه هاي مربوط به ساير پرداختي ها به كاركنان ‌

6- اشاعه و ترويج دانش مديريت و توسعه منابع انساني

 
bon_0164.jpg