بخشي از فعاليتهاي مجمع مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

1- عضويت اكثر اعضاي مجمع در هيئت‌هاي حل اختلاف و تشخيص كارگري استان

2- حضور فعال نماينده مجمع در كميته بررسي مسائل و مشكلات واحد هاي توليدي استان

3- ا رتباط مجمع باسازمانها و ارگانها و نهادهاي مرتبط در راستاي طرح و حل مسائل و مشكلات محيط هاي كارگري

4- تشكيل كميته هاي كارشناسي و تخصصي به منظور مشاركت در حل و فصل مسائل پيش روي سازمانها و شركتها

5- ا نجام فعاليت هاي آموزشي به منظور به روز رساني اطلاعات و منابع انساني ساير استانها در جهت تبادل اطلاعات و افكار

6- برگزاري جلسات مشترك با مجامع مديران اداري و منابع انساني ساير استانها در جهت تبادل اطلاعات و افكار

7- تشويق و جهت دهي پايان نامه هاي تحصيلي مديران و كارشناسان شاغل در شركت‌ها به موضوعات مرتبط با توسعه منابع انساني

 
bon_0163.jpg