روز جهانی کار و کارگر چاپ فرستادن به ایمیل

کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند.سالهاست در کشورهای مختلف از جمله ایران یک روز را با نام "روز کارگر" گرامی میدارند.


 
bon_0169.jpg