روز جهانی کار و کارگر چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
يكشنبه ، 9 ارديبهشت 1397 ، 08:14

کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند.سالهاست در کشورهای مختلف از جمله ایران یک روز را با نام "روز کارگر" گرامی میدارند.