چاپ

شركت سینا حمد آریا(تولید کننده تجهیزات پزشکی شاخه هتلینگ)

مدير عامل : حمداله غضنفری
مدير امور اداري و منابع انساني : امین اله منبع جود
شماره تلفن :34329242
شماره فاكس: 34329243
آدرس وب سايت : 
ايميل: