چاپ

شرکت پلیمر کیسه تبریز
مدير عامل : جلیل فرجی فر
مدير امور اداري و منابع انساني : نوید قاسمی فر
شماره تلفن :3161
شماره فاكس: 
آدرس وب سايت : 
ايميل: