چاپ

شرکت بین المللی نوشابه سازی PEPSI
مدير عامل : دکتر رضا ابرقوئی
مدير امور اداري و منابع انساني : احد اسماعیل پور
شماره تلفن :36307401
شماره فاكس: 36307405
آدرس وب سايت : 
ايميل: