چاپ

شرکت فنی و مهندسی سترگ آدران
مدير عامل : 
مدير امور اداري و منابع انساني : مهدی حیدرزاده
شماره تلفن :37633999
شماره فاكس: 37633999
آدرس وب سايت : 
ايميل: