پیش نویس آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر چاپ فرستادن به ایمیل

پیش نویس آیین نامه hashtagحداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه hashtagغیر مستمر دارد به هیات وزیران پیشنهاد شد .

وقت

 
IMG_5182_resize.jpg