پیش نویس آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار
شنبه ، 13 مرداد 1397 ، 10:02

پیش نویس آیین نامه hashtagحداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه hashtagغیر مستمر دارد به هیات وزیران پیشنهاد شد .

وقت