چاپ


شركت مهندسي و تامين قطعات تراكتورسازي تبريز

مدير عامل : مهندس جواد نجفي آذر
مدير امور اداري : فضلی 
شماره تلفن شركت : 34296145
شماره فاكس: 34255859
آدرس وب سايت : www.stpco.ir
ايميل :