چاپ

شركت خدمات صنعتي تراکتورسازي ايران
مدير عامل : مهندس مطلب زاده
مدير امور اداري و منابع انساني : گردشی
شماره تلفن شركت : 34297040
شماره فاكس: 34245914
آدرس وب سايت :
ايميل :