چاپ

شركت چرخشگر
مدير عامل : مهدي محمدي
مدير امور اداري و منابع انساني :جواد حاتمی
شماره تلفن شركت : 4454666
شماره فاكس: 4452666
آدرس وب سايت :www.charkheshgar.com
ايميل :