چاپ

شركت طراحي مهندسي ساخت تجهيزات و ابزار آلات (سايپا)
مدير عامل : مهندس زمانلو
مدير امور اداري و منابع انساني : دكتر رضا خدائي محمودی
شماره تلفن شركت : 9-2894057
شماره فاكس: 2898468
آدرس وب سايت :
ايميل :