چاپ

شركت ايدم
مدير عامل : مهندس صیدی
مدير امور اداري و منابع انساني : ممقانی
شماره تلفن شركت : 34450035
شماره فاكس: 34451885
آدرس وب سايت :
ايميل :