چاپ

شركت بنيان ديزل
مدير عامل : 
مدير امور اداري و منابع انساني :  ایوب ستار زاده
شماره تلفن شركت : 33467164
شماره فاكس: 33467164
آدرس وب سايت :
ايميل