چاپ
شركت آذربنياد
مدير عامل : محمد براتي گودرزي
مدير امور اداري و منابع انساني : حسن زاده
شماره تلفن شركت : 4456087
شماره فاكس: 4458042
آدرس وب سايت :
ايميل :
 
دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع