چاپ

شركت ورق کاران تبريز
مدير عامل : حسین صادقی صائب
مدير امور اداري و منابع انساني : محمد اسمعیل ویدافر
شماره تلفن شركت : 6372442-6373015
شماره فاكس: 6372831
آدرس وب سايت :
ايميل :