چاپ

شهرداري تبريز
شهردار تبريز : ایرج شهین باهر
مدير امور اداري و منابع انساني : عظيم صفري
شماره تلفن شركت : 5560024
شماره فاكس: 5550581
آدرس وب سايت :
ايميل :