چاپ
سازمان همياري شهرداريهاي استان
رييس سازمان : احمد دليري
مدير امور اداري و منابع انساني : کاميار دادگر
شماره تلفن شركت : 3-4797400
شماره فاكس: 4794322
آدرس وب سايت :
ايميل :