تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
موجب كاهش اشتغال و ركود در بخش صنعت خواهد شد
37  45.7%
تاثيري بر روي بخش صنعت و اشتغال نخواهد داشت
13  16%
موجب افزايش نرخ توليدات صنعتي مي شود
11  13.6%
در كوتاه مدت مفيد خواهد بود
8  9.9%
در دراز مدت مفيد خواهد بود
7  8.6%
موجب كاهش نرخ توليدات صنعت خواهد شد
3  3.7%
موجب رشد اشتغال و رونق بخش صنعت خواهد شد
2  2.5%

تعداد آرا  :  81
اولین رای  :  شنبه ، 4 دی 1389 ، 16:03
آخرین رای  :  شنبه ، 13 شهریور 1400 ، 11:43