تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
موجب كاهش اشتغال و ركود در بخش صنعت خواهد شد
36  47.4%
موجب افزايش نرخ توليدات صنعتي مي شود
10  13.2%
تاثيري بر روي بخش صنعت و اشتغال نخواهد داشت
10  13.2%
در كوتاه مدت مفيد خواهد بود
8  10.5%
در دراز مدت مفيد خواهد بود
7  9.2%
موجب كاهش نرخ توليدات صنعت خواهد شد
3  3.9%
موجب رشد اشتغال و رونق بخش صنعت خواهد شد
2  2.6%

تعداد آرا  :  76
اولین رای  :  شنبه ، 4 دی 1389 ، 16:03
آخرین رای  :  دوشنبه ، 27 خرداد 1398 ، 22:57