تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
موجب كاهش اشتغال و ركود در بخش صنعت خواهد شد
36  48%
موجب افزايش نرخ توليدات صنعتي مي شود
10  13.3%
تاثيري بر روي بخش صنعت و اشتغال نخواهد داشت
9  12%
در كوتاه مدت مفيد خواهد بود
8  10.7%
در دراز مدت مفيد خواهد بود
7  9.3%
موجب كاهش نرخ توليدات صنعت خواهد شد
3  4%
موجب رشد اشتغال و رونق بخش صنعت خواهد شد
2  2.7%

تعداد آرا  :  75
اولین رای  :  شنبه ، 4 دی 1389 ، 16:03
آخرین رای  :  چهارشنبه ، 1 آذر 1396 ، 15:16