تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

تاثير طرح هدفمندسازي يارانه ها بر روي صنعت و اشتغال كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
موجب كاهش اشتغال و ركود در بخش صنعت خواهد شد
37  46.8%
موجب افزايش نرخ توليدات صنعتي مي شود
11  13.9%
تاثيري بر روي بخش صنعت و اشتغال نخواهد داشت
11  13.9%
در كوتاه مدت مفيد خواهد بود
8  10.1%
در دراز مدت مفيد خواهد بود
7  8.9%
موجب كاهش نرخ توليدات صنعت خواهد شد
3  3.8%
موجب رشد اشتغال و رونق بخش صنعت خواهد شد
2  2.5%

تعداد آرا  :  79
اولین رای  :  شنبه ، 4 دی 1389 ، 16:03
آخرین رای  :  چهارشنبه ، 8 بهمن 1399 ، 08:29