چاپ

شركت فولاد شاهين بناب ( تحت پوشش گروه مالی گردشگری)
سرپرست : سید پاستور قرشی اسکوئی
مدير امور اداري و منابع انساني : اکبر اصغرزاده اصل
شماره تلفن شركت : 04137780624
شماره فاكس: 04137780888
آدرس وب سايت :
ايميل :