چاپ

شركت فولاد صنعت سهند بناب ( تحت پوشش گروه مالی گردشگری )
مدير عامل : جواد عبدی
مدير امور اداري و منابع انساني : روح الله کاظم زاده قاضیجهانی
شماره تلفن شركت : 04137780610
شماره فاكس: 04137780888
آدرس وب سايت :
ايميل :