عضویت بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی چاپ
اعضا
سه شنبه ، 13 خرداد 1393 ، 16:14

بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی

کارشناس مسئول رابط مجمع مدیران اداری و منابع انسانی : حمید صادقیه
شماره تلفن  : 5429369