چاپ

بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی

کارشناس مسئول رابط مجمع مدیران اداری و منابع انسانی : حمید صادقیه
شماره تلفن  : 5429369