عضویت شركت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان چاپ
اعضا
پنجشنبه ، 28 اسفند 1393 ، 16:37

محمد حسین لامعی

شركت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان
مدير عامل : مهندس یعقوب نامی
مدير امور اداري و منابع انساني : محمد حسین لامعی
شماره تلفن :
شماره فاكس:
آدرس وب سايت :
ايميل: