چاپ

شركت تراکتورسازي ايران (ساخت تراکتور)
مدير عامل : مهندس ابوالفتح ابراهيمي
معاونت اداري و توسعه منابع انساني: محمد جواد دلفكار
مدير امور اداري و منابع انساني : سیفی
شماره تلفن : 34296648
شماره فاكس: 34245909
آدرس وب سايت : www.itm.co.ir
ايميل :