چاپ

شركت زمزم
مدير عامل : مهندس رسول رنچبری
مدير امور اداري و منابع انساني : محمد برهان نیا
شماره تلفن شركت : 8-6300575
شماره فاكس: 81-6300580
آدرس وب سايت :
ايميل :