انجمنهاي گفتگو
WELCOME CCB_GUEST   [REGISTER]  ورود
 بازنشستگي سخت و زيان آور
TOPICS REPLIES VIEWS LAST_POST
روال بازنشستگي سخت و زيان آور
POST_LIST_BY شهرام حيدرحقي POST_LIST_ON 22:58 - 1388/08/04
0 33014 POST_LIST_BY شهرام حيدرحقي
POST_LIST_ON 22:58 - 1388/08/04
صفحه # 

Powered by ccBoard

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع