انجمنهاي گفتگو
WELCOME CCB_GUEST   [REGISTER]  ورود
اطلاع رساني جلسات مجمع   POST_LIST_BY مدير سايت POST_LIST_ON 15:21 - 1388/08/05
 قوانين و مقررات
FORUMS TOPICS POSTS LAST_POST
قانون كار
پرسش و پاسخ در خصوص قانون كار و اصلاحات آن
1 1 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 20:21 - 1388/08/04
بخشنامه ها و آئين نامه ها
پرسش و پاسخ در خصوص بخشنامه ها و آئين نامه هاي مكمل قوانين
0 0
 روابط كار
FORUMS TOPICS POSTS LAST_POST
هياتهاي حل اختلاف
ارسال خبر يا پرسش و پاسخ در خصوص هياتهاي حل اختلاف سازمان كار و امور اجتماعي
1 1 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 20:24 - 1388/08/04
هياتهاي تشخيص
ارسال خبر يا پرسش و پاسخ در خصوص هياتهاي تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي
1 1 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 20:26 - 1388/08/04
هيات سازش
ارسال خبر يا پرسش و پاسخ در خصوص هياتهاي سازش سازمان كار و امور اجتماعي
2 2 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 21:27 - 1388/08/04
 تامين اجتماعي و بازنشستگي
FORUMS TOPICS POSTS LAST_POST
قانون تامين اجتماعي
پرسش و پاسخ در خصوص قانون تامين اجتماعي
0 0
بخشنامه ها و آئين نامه ها
پرسش و پاسخ در خصوص بخشنامه ها و آئين نامه هاي مكمل قانون تامين اجتماعي
0 0
بازنشستگي سخت و زيان آور
پرسش و پاسخ و طرح موضوعات مرتبط با بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور
1 0 POST_LIST_BY شهرام حيدرحقي
POST_LIST_ON 22:58 - 1388/08/04
بازنشستگي ماده 10 قانون نوسازي صنايع
پرسش و پاسخ و طرح موضوعات مرتبط با بازنشستگي ماده 10 قانون نوسازي صنايع
0 0
بازنشستگي در صندوقهاي ديگر بازنشستگي
پرسش و پاسخ و طرح موضوعات مرتبط با بازنشستگي در ساير صندوقهاي بازنشستگي مانند صنعت نفت ، صندوق آينده ساز و ...
1 1 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 21:22 - 1388/08/04
 مجمع مديران اداري و منابع انساني
FORUMS TOPICS POSTS LAST_POST
تشكيلات سازماني
پرسش و پاسخ در خصوص تشكيلات سازماني مجمع
1 0 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 13:49 - 1388/08/05
جلسات مجازي در مجمع
ارائه اطلاعات و اخبار و موضوعات مختلف بصورت عمومي و تخصصي در فضاي جلسات مجازي
0 0
جلسات عمومي مجمع
اعلام برنامه هاي زماني و نتايج جلسات و بحث و مذاكره پيرامون موارد مطروحه در اين جلسا
1 0 POST_LIST_BY مدير سايت
POST_LIST_ON 00:32 - 1388/08/07
 توسعه منابع انساني
FORUMS TOPICS POSTS LAST_POST
آموزشهاي حين كار
ارسال خبر و پرسش و پاسخ در خصوص آموزشهاي حين كار و كارآموزي در سازمانها
0 0
آموزشهاي شغلي
ارسال خبر و پرسش و پاسخ در خصوص آموزشهاي شغلي و مهارتهاي كاري
0 0
آموزشهاي تكميلي
ارسال خبر و پرسش و پاسخ در خصوص آموزشهاي تكميلي مانند ISO و FMEA و امثالهم
0 0
كريدورهاي شغلي
ارسال خبر و پرسش و پاسخ در خصوص بايدها و نبايدهاي تعيين كريدور شغلي
0 0
 عوامل انگيزشي و منابع انساني
FORUMS TOPICS POSTS LAST_POST
عوامل انگيزشي مادي
ارائه نظر و پرسش و پاسخ در خصوص عوامل انگيزشي مادي بهره وري مانند پاداش و آكورد و امثالهم
0 0
عوامل غير مادي بهره وري
ارائه نظريات و پرسش و پاسخ در خصوص عوامل افزايش بهره وري كه در مقوله مادي قرارد ندارند نظير عوامل روحي و رواني
0 0
بهره وري
ارائه نظريه و پرسش و پاسخ در خصوص عوامل افزايش دهنده يا موانع بهره وري در كار
0 0

Powered by ccBoard

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع