انجمنهاي گفتگو
WELCOME CCB_GUEST   [REGISTER]  ورود
اطلاع رساني جلسات مجمع   POST_LIST_BY  POST_LIST_ON 15:21 - 1388/08/05
 SUBJECT_Pاطلاع رساني جلسات مجمع.. 00:32 - 1388/08/07 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P جلسات عمومي مجمع
TOPIC_P اطلاع رساني جلسات مجمع

در اين انجمن برنامه هاي زماني برگزاري جلسات و مذاكرات پيرامون مصوبات اين مجامع اعلام خواهد گرديد

IP_LOGGED
LAST_EDIT: 00:32 - 1388/08/07 LAST_EDIT_BY مدير سايت LAST_EDIT_REASON اصلاح آيكون
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
 SUBJECT_Pروال بازنشستگي سخت و زيان آور .. 22:58 - 1388/08/04 
شهرام حيدرحقي
تازه وارد
JOINED: 10:38 - 1388/02/31
POSTS: 1
LOCATION: تبريز
FORUM_P بازنشستگي سخت و زيان آور
TOPIC_P روال بازنشستگي سخت و زيان آور

روال بازنشستگي سخت و زيان آور چگونه است ؟

IP_LOGGED
 SUBJECT_Pتصميمات هيات سازش.. 21:27 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P هيات سازش
TOPIC_P تصميمات هيات سازش

آيا تصميمات هيات سازش ضمانت اجرايي دارد ؟ چگونه ؟

IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
 SUBJECT_Pصندوق آينده ساز.. 21:22 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P بازنشستگي در صندوقهاي ديگر بازنشستگي
TOPIC_P صندوق آينده ساز

آيا صندوق آينده ساز در مورد بازنشستگي ماده 10 پرسنل شركتهاي عضو با 25 سال سابقه كار اقدام مي كند يا خير ؟

IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
 SUBJECT_Pهيات سازش چيست ؟.. 21:15 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P هيات سازش
TOPIC_P هيات سازش چيست ؟

آيا هياتهاي سازش در متن قانون كار پيش بيني شده اند ؟
IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
 SUBJECT_Pانتخاب اعضاي هيات تشخيص.. 20:26 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P هياتهاي تشخيص
TOPIC_P انتخاب اعضاي هيات تشخيص

اعضاي هياتهاي تشخيص چگونه انتخاب ميشوند و تركيب اعضاي اين هيات چيست ؟

IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
 SUBJECT_Pانتخابات اعضاي هياتهاي حل اختلاف.. 20:24 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P هياتهاي حل اختلاف
TOPIC_P انتخابات اعضاي هياتهاي حل اختلاف

تركيب اعضاي هياتهاي حل اختلاف چيست و نحوه انتخاب آنها چگونه است ؟

IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
 SUBJECT_Pاجازه فسخ در قراردادهاي كار.. 20:21 - 1388/08/04 
مدير سايت
مدير انجمن
JOINED: 13:01 - 1388/02/15
POSTS: 7
LOCATION: تبريز
FORUM_P قانون كار
TOPIC_P اجازه فسخ در قراردادهاي كار

آيا طبق اصلاحيه جديد قانون كار طرفين اجازه فسخ قرارداد كار اعم از مدت موقت و يا دائم را دارند ؟

اگر اين اجازه به طرفين داده شده است چگونه اين عمل ممكن است ؟

IP_LOGGED
خلق را چون آب دان صاف و زلال ، اندرو تابان صفات ذوالجلال
صفحه # 


Powered by ccBoard


دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداریدر حوزه روابط کار

دوره آخرین تغییرات قوانین و مقررات و آرا دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کار

مدرس : جناب آقای دکتر حاتمی

زمان : روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 ساعت 10 تا 12

مکان : سالن اجتماعات باشگاه ورزشی کارگران واقع در ششگلان - جنب سازمان صنایع